Jogi nyilatkozat

A www.kaland-neked.hu internetes oldal (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője Koltai Ákos ev. (székhely: 1037 Bp Lángliliom utca 3, 8/B, Nyilvántartási szám: 50813041, Adószám: 67823059-2-41, e-mail cím: info@kaland-neked.hu, telefonszám: +36-30-576-5580) (a továbbiakban: Kaland Neked).

A Honlapon megjelenített szolgáltatások és valamennyi információ tájékoztató jellegű. A szolgáltatások igénybe vétele előtt minden esetben szükséges egyeztetni Kaland Nekeddel a Honlapon közzétett elérhetőségek valamelyikén. A Kaland Neked törekszik a Honlapon szereplő információk folyamatos frissítésére, de nem vállal felelősséget az információk esetleges pontatlanságai, hiányosságai miatt.

A Honlap arculata, valamint az azon megjelenő valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Kaland Neked. A Kaland Neked fenntart minden jogot magának a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban. A Kaland Neked szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!

Adatkezelési Tájékoztató

A Kaland Neked által kezelt adatok köre: név, lakcím és levelezési cím, telefonszám, életkor, e-mail cím.

A fenti adatok kezelésének célja az Ügyfél azonosítása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele során, reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése, valamint a szolgáltatás fejlesztése, üzletszerzési, piackutatási célra történő felhasználás.

Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés az Ügyfél önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Honlapon található üzenetküldő felületen, vagy a z Ügyfél saját postafiókján keresztül küldött üzenettel (a továbbiakban: Üzenetküldés).

Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: hírlevélküldés esetében a hozzájárulás visszavonásáig, egyéb esetben 5 év.

Kaland Neked a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásainak betartása mellett kezeli.

A Kaland Neked a rendelkezésére bocsátott egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag az adat tulajdonosa által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat az adat tulajdonoságnak előzetes írásbeli engedélye nélkül – jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Kaland Neked biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

Kaland Neked az Ügyfél kérésére az Ügyfél adatait módosítja illetve törli.

Az Ügyfél a Honlap használatával és Honlapon található üzenetküldő felületen, vagy az Ügyfél saját postafiókján keresztül küldött üzenettel elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Kaland Neked az Ügyfél személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon kezelje.

Ügyfél a Honlapon található üzenetküldő felületen, vagy az Ügyfél saját postafiókján keresztül küldött üzenettel hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak a Kaland Neked részéről a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. Ügyfél az Üzenetküldéssel elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.

Kaland Neked bármikor módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatót. Az Ügyfél az Üzenetküldéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.

Az Ügyfél köteles az adatmegadás során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni.

Kaland Neked adatvédelmi nyilvántartási azonosítója hírlevelek küldésére: NAIH-121081

Az Ügyfél által megadott adatokhoz a Kaland Neked feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.

Kaland Neked kötelezi magát, hogy gondoskodik az Ügyfél által megadott adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálására – az Ügyfél választása szerint – a Kaland Neked székhelye szerint illetékes törvényszék, vagy az Ügyfél lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszék az illetékes. Az adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségét a Törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) segítségét is.

Elérhetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu